Περιβαλλοντικές Μελέτες

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σκοπός

Για την κατασκευή και λειτουργία κάθε έργου ή δραστηριότητας είναι απαραίτητη, σύμφωνα με την νομοθεσία, η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).

Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε 2 στάδια. Σκοπός μας είναι αρχικά η θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας (για κάθε έργο) Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, μετά από διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και εν συνεχεία η Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Μετα την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου.

 

Αρχές

Οι βασικές αρχές μας για την εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α) Εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, εφόσον υπάρξουν τέτοιες.

β) Εκπόνηση των μελετών απολύτως προσαρμοσμένες στο χρονοδιάγραμμα που τίθεται αρχικά, ανεξαρτήτως των προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την εκπόνησή τους.

γ) Ουσιαστική και γρήγορη διεκπεραίωση του μελετητικού αντικειμένου, έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν, καθώς και ενημέρωση σε κάθε στάδιο του κυρίου - φορέα του έργου.

 

Διαδικασία

Η διαδικασία εκπόνησης των Περιβαλλοντικών Μελετών αποτελείται από 3 διακριτά στάδια:

α) Στάδιο Προετοιμασίας: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τις αρχικές διεργασίες εκπόνησης της Περιβαλλοντικής Μελέτης, οι οποίες αποσκοπούν στην γνωριμία με την περιοχή του έργου. Περιλαμβάνει την απόκτηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου, επικαιροποίηση του διαθέσιμου υλικού, καταγραφή, ταξινόμηση και έλεγχος των συλλεχθέντων στοιχείων καθώς και επίσκεψη στην περιοχή του έργου. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται επίσκεψη στις τοπικές αρχές και υπηρεσίες για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών (Δήμος, Νομαρχία, Πολεοδομία, Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων κλπ.).

β) Στάδιο Εκπόνησης της Περιβαλλοντικής Μελέτης: Αποτελεί το στάδιο του κυρίως μελετητικού αντικειμένου. Κατά το στάδιο αυτό συντάσσεται το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τεχνική Έκθεση) και τα Σχέδια. Η Περιβαλλοντική Μελέτη ολοκληρώνεται μετά από επίσκεψη στην περιοχή του έργου, με την αρμόδια υπηρεσία έγκρισης, και αφού πραγματοποιηθούν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις που ενδεχομένως να προκύψουν.

γ) Στάδιο υποβολής - παρακολούθησης: Κατά το τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος ως προς την πληρότητα και την ποιότητα της Περιβαλλοντικής Μελέτης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Η Περιβαλλοντική Μελέτη υποβάλλεται σε όσα αντίγραφα απαιτείται στην αρμόδια υπηρεσία έγκρισης (τμήμα Περιβάλλοντος Νομαρχίας ή Περιφέρειας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Το δεύτερο διακριτό τμήμα του σταδίου αποτελεί η συχνή παρακολούθηση της πορείας των εγκρίσεων και η ενημέρωση του κυρίου - φορέα του έργου, έως την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).