Μελέτη-επίβλεψη Η/Μ Εγκαταστάσεων

Υποχρέωση υποβολής Η/Μ μελετών

Μετά από τις 23.11.2010, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010, υποβάλλονται και μελέτες υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 49731/2010 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/23.11.2010), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/16.5.1997).

Η ΜΕΑ αντικαθιστά την μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε κτίριο άνω των 50 τ.μ. νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά. Στην περίπτωση αναθεώρησης υφιστάμενης οικοδομικής άδειας για παράταση ισχύος και εφόσον δεν έχει γίνει καμία οικοδομική εργασία απαιτείται η υποβολή ΜΕΑ. Στην περίπτωση προσθήκης, καθ' ύψος ή κατ' επέκταση (άνω των 50 τ.μ.) και εφόσον η προσθήκη περιλαμβάνει χώρο ή χώρους που είναι λειτουργικά εξαρτώμενοι από το υφιστάμενο κτίριο απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή ΜΕΑ για το σύνολο του κτιρίου (υφιστάμενοι και προσθήκη). Στην περίπτωση που η προσθήκη είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από το υφιστάμενο κτίριο η ΜΕΑ απαιτείται μόνο για την προσθήκη. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου στο σύνολό του και επειδή επηρεάζεται σημαντικά η ενεργειακή συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική του άδεια εκδόθηκε προ ή μετά την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ απαιτείται η υποβολή και θεώρηση ΜΕΑ του κτιρίου.

Κατά την έννοια της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικών αδειών με υποβολή της ΜΕΑ θεωρούνται απαραίτητες οι μελέτες ύδρευσης/αποχέτευσης, θέρμανσης/ψύξης (υπολογισμός ψυκτικών φορτίων) ή κλιματισμού (υποχρεωτικά σε κτίρια του τριτογενούς τομέα), ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) και σε κτίρια εκτός κατοικιών η μελέτη τεχνικού φωτισμού (φωτοτεχνίας). Λοιπές, κατά το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού μελέτες εκπονούνται κατά περίπτωση εφόσον απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας. (τροποποίηση άρθρου 25, Υπ. Αποφ. 52701/ΦΕΚ 380 Δ/16-5-97)

1. Υποβολή μόνο μελέτης των υδραυλικών εγκαταστάσεων

Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέου ή προσθήκη κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος υφιστάμενου κτιρίου, συνολικού όγκου μεγαλύτερου των οκτακοσίων κυβικών μέτρων 800 κ.μ., ή ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από ένα (1) ορόφους , απαιτείται η υποβολή μελέτης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται για την λειτουργικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου.

2. Υποβολή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών

Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέου ή προσθήκη κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος υφιστάμενου κτιρίου η απαίτηση της υποβολής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών υφίσταται σε δύο περιπτώσεις:

α. Όταν το κτίριο έχει περισσότερους από τρεις (3) ορόφους, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τον όγκο του.

β. Όταν για το εξεταζόμενο κτίριο συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις , η συνολικά πραγματοποιούμενη επιφάνεια που υπολογίζεται στον Σ.Δ. να είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων τετρ. μέτρων 300τμ. και ο συνολικός όγκος του να είναι μεγαλύτερος των 1300κ.μ.

Η έννοια του ορόφου, όπου αναφέρεται περιλαμβάνει τόσο το Ισόγειο όσο και την Pilotis π.χ. οικοδομική άδεια κτιρίου με ισόγειο και Α' όροφο ή Pilotis και Α' όροφο πρέπει να περιλαμβάνει μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Στον υπολογισμό του όγκου των 800κ.μ. ή των 1300κ.μ. , προκειμένου να απαιτηθούν ή όχι οι υδραυλικές και οι υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα όγκου υπερυψωμένων υπογείων που μετρούν στον συντελεστή όγκου καθώς και ο όγκος των μπαζωμάτων.

Για τον υπολογισμό του όγκου λαμβάνονται όμως υπόψη:

  • ο όγκος του ελεύθερου χώρου της Pilotis
  • όγκος των ημιυπαιθρίων
  • ο όγκος της στέγης και του δώματος
  • ο όγκος των υπαρχόντων κτισμάτων (σε περιπτώσεις προσθήκης) εφόσον οι άδειες των κτισμάτων αυτών , είχαν υποβληθεί μετά την 9/6/1973 (ΓΟΚ 73 - ΦΕΚ 124Α/73, άρθρα 111 - 112)