Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

«Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» είναι τα καταστήματα, στα οποία:

α) γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών,

β) καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα και στις άλλες Υγειονομικές Δ/ξεις. (άρθρο 5 παρ.1Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983 και άρθρο 80 παρ.1 ΔΚΚ)

Τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος συνοπτικά είναι:

1) Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

α. Καφενείο (παραδοσιακό)

β. Καφετέρια (εκσυγχρονισμένο καφενείο)

γ. Μπαρ,

δ. Κυλικείο

ε. Ανοικτό Μπαρ (ΟΡΕΝ BAR) (άρθρο 37 παρ.2 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

2) Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται ή / και προσφέρονται σε καθισμένους ή / και περαστικούς πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών κυρίως οινοπνευματωδών ή / και γίνεται διανομή αυτών κατ’ οίκον.
(άρθρο 38 παρ.1 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983
 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 94643/20.07.2007)
Σε αυτά περιλαμβάνονται:

α. Εστιατόριο,

β. Ψαροταβέρνα,

γ. Ψητοπωλείο

δ. Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο)

ε. Πιτσαρία

στ.Σνάκ – Μπάρ(άρθρο 38 παρ.2 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

3) Καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσματα και κάθε είδους παρασκευάσματα γάλακτος κλπ. σε καθισμένους πελάτες.
Σε αυτά περιλαμβάνονται:

α. Ζαχαροπλαστείο

β. Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο

γ.Γαλακτοπωλείο

δ. Αναψυκτήριο

ε. Μπουγατσάδικο

στ. Αμιγές λουκουματζίδικο και τα όμοια. που εξυπηρετούν καθισμένους ή και περαστικούς πελάτες. (άρθρο 39 παρ.1 κ 2 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

 

4) Μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κλπ. σε καθισμένους πελάτες.
(άρθρο 40 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

Τα μικτά καταστήματα διακρίνονται σε «ομοειδή» και σε «μη ομοειδή».

Ως «ομοειδή καταστήματα» του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας εννοούνται κατωτέρω τα καταστήματα, που περιλαμβάνονται σε ένα από τα άρθρα αυτά, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται κατά ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων, και τα θέματα που αναφέρονται στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισμό των καταστημάτων τούτων. Τα ομοειδή καταστήματα επιτρέπεται να λειτουργούν ως μικτά καταστήματα και μπορούν κατ’ αρχήν να έχουν κοινούς χώρους.
(άρθρο 40 παρ.1 κ2 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

Ως «μη ομοειδή καταστήματα» των άρθρων 37, 38 και 39 της παρούσας εννοούνται κατωτέρω τα καταστήματα, που περιλαμβάνονται σε δύο τουλάχιστον από τα άρθρα αυτά, με τις διατάξεις των οποίων ρυθμίζονται κατά διάφορο για κάθε είδος των καταστημάτων τούτων τρόπο τα αναφερόμενα στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισμό τους θέματα. Αυτά επιτρέπεται να λειτουργούν ως μικτά καταστήματα αλλά για να έχουν κοινούς χώρους θα πρέπει το εμβαδόν κάθε χώρου να είναι ίσο τουλάχιστον με το μεγαλύτερο από τα εμβαδά που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις των ανωτέρω άρθρων για τον αντίστοιχο χώρο του καθενός από τα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα. (άρθρο 40 παρ.1 κ 3 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

5) Κέντρα Διασκεδάσεως (άρθρο 41 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

Κέντρο Διασκεδάσεως είναι ο στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος συγκεντρώσεως του Κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού, προγράμματος σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή / και ποτών, πέρα δε από τον χώρο αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόμενοι από τα οικεία άρθρα, αναλόγως των προσφερομένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της παρούσας), στεγασμένοι χώροι με την απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισμό. (άρθρο 41 παρ.1 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκεδάσεως τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39, στα οποία, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.τ.ομ.), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, ανάλογης με τον χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός.

6) Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση. (άρθρο 42 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)
Σε αυτά περιλαμβάνονται:

α) τα αναψυκτήρια περίπτερα,

β) τα καταστήματα αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα,

γ) τα παγωτοπωλεία,

δ) τα οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες,

ε) οι κινητές καντίνες και άλλα παρόμοια καταστήματα.

στ) τα κυλικεία, που λειτουργούν σε χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεως πολλών ατόμων, εφόσον δεν αναπτύσσονται σ” αυτά τραπέζια και καθίσματα (κυλικεία εργοστασίων, δημοσίων θεαμάτων, σχολείων, ιδρυμάτων, μεγάρων στα οποία στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, δημοτικών αγορών κλπ.).
(άρθρο 42 παρ.2 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

7) Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους.
Σε αυτά περιλαμβάνονται:

α. Παντοπωλείο

β. Οπωρολαχανοπωλείο

γ. Κρεοπωλείο

δ. Πτηνοπωλείο – αυγοπωλείο

ε. Ιχθυοπωλείο

στ.Καφεκοπτείο

ζ. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής

η. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου

θ. Αμιγές γαλακτοπωλείο

ι. Πρατήριο άρτου

ια.Καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων

ιβ.Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων

ιγ.Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών (κάβα)

ιδ.Κατάστημα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας

ιε.Πρατήριο ελαίου και μαγειρικών λιπών

ιστ. Πρατήριο ετοίμων φαγητών (προστέθηκε με την παρ.23 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 94643/20.07.2007) (άρθρο 43 παρ.1 κ 2 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

8) Υπεραγορές Τροφίμων («Σούπερ μάρκετς τροφίμων») (άρθρο 44 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)
Υπεραγορά Τροφίμων ή Σούπερ Μάρκετ είναι μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους τρόφιμα, παρασκευασμένα και μη, καθώς και είδη άσχετα με τα τρόφιμα. (Δείτε και τη σχετική εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Υ1γ/ Γ.Π.50258/17.05.2010 Εκχώρηση τμήματος Σούπερ Μάρκετ (κρεοπωλείο)

9) Αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου (άρθρο 45 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983) Ως αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου εννοούνται οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται, μέχρι να διατεθούν στο λιανικό εμπόριο, τρόφιμα ή / και ποτά συσκευασμένα σε σάκους, κιβώτια, δοχεία κ.τ.ομ. (σύμφωνα με τα άρθρα 2 κ 10 του Ν.3325/05, για τις αποθήκες που διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας είναι η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση)

10) Λαϊκές Αγορές (δηλαδή τα κινητά καταστήματα σε λαϊκές αγορές) (Η έννοια της Λαϊκής Αγοράς είναι διαφορετική από εκείνη της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αγοράς ή του Κτιριακού Συγκροτήματος Συνεταιρισμού Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών, που αναφέρεται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 άρθρου 43 της παρούσας.) (άρθρο 46 παρ.1 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

11) Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών (άρθρο 47 παρ.1 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983(Προσοχή! Δεν ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης.)

12) Μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων (άρθρο 48 παρ.1 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

13) Πλανόδιοι και Στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών (άρθρο 49 παρ.1 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

14) Αρτοποιεία και Πρατήρια άρτου (άρθρο 50 παρ.1 Υγ.Διάταξη Α1β/8577/1983)

Αρτοποιείο είναι μόνιμο κτίσμα ειδικά διαρρυθμισμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά του, για την παραγωγή και διάθεση άρτου, αρτοσκευασμάτων γενικά και λοιπών σκευασμάτων τροφίμων, που έχουν ως βάση το αλεύρι, πλην των ζυμαρικών. Ακόμη, στο αρτοποιείο ψήνονται φαγητά και άλλα παρασκευάσματα (γλυκίσματα κλπ.) του Κοινού.

Πρατήριο άρτου είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον προϊόντα αρτοποιίας, δηλαδή άρτος, αρτοσκευάσματα, απλά ή ειδικά, και άλλα σκευάσματα από αυτά που επιτρέπεται να παρασκευάζονται στα αρτοποιεία.

15) Παροχή συσσιτίων και τροφίμων
Για τις παροχές συσσιτίων, που διενεργούνται σε όλη τη χώρα, από δήμους, ενορίες εκκλησιών και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για φιλανθρωπικό σκοπό, δεν προβλέπεται από την υγειονομική νομοθεσία η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Υ1γ/Γ.Π/οίκ. 9420/19.01.2012)