Επίβλεψη βιοτεχνιών-βιομηχανιών

 
Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης(ή μηχανικού εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας όπως είναι ο πλήρης τίτλος) είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις  (Β.Δ 16-3-50 και 4-11-53 και Π.Δ. 902/75) και η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στην απόφαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στις παραπάνω διατάξεις, στο στάδιο αδειοδότησης της και συγκεκριμένα κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ανάθεσης – ανάληψης καθηκόντων Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι επιχειρήσεις της μεταποίησης που ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους ξεπερνά τα 22 Kw στην κινητήρια ισχύ και 50kw στην θερμική.

Ο ρόλος του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς φέρει ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της άδειας λειτουργίας, οι οποίες αφορούν θέματα:

  • Επίβλεψης σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Επίβλεψης της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων.
  • Επίβλεψη της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (απόβλητα, θόρυβος κλπ).
  • Επίβλεψης της συντήρησης δεξαμενών, λεβήτων, δοχείων πίεσης.
  • Τήρησης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων.

Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει της παρατηρήσεις που  καταχωρούνται στο βιβλίο επίβλεψης, το οποίο θεωρείται από το Ειρηνοδικείο και τηρείται από τον Μηχανικό Επίβλεψης.