Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Θέρμανση
 • Κλιματισμός
 • Ηλιοθερμία
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Πυρασφάλειες (Έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας - Υπεύθυνες Δηλώσεις Πυροσβεστικής)
 • Μελέτη - Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Ύδρευση - Αποχέτευση - Θέρμανση - Κλιματισμός - Αερισμός - Εξαερισμός - Ανελκυστήρας - Ηλεκτρολογικών - Κατανομή Δαπανών)

 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων & Α.Π.Ε.
 • Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας Βιοτεχνιών - Βιομηχανιών
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών.
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια κλπ).
 • Ανάληψη Δημοσίων Έργων.