Ποιότητα

EN ISO 9001:2008

No.:010140521

 

Πολιτική ποιότητας

Το Τεχνικό μας γραφείο, δεσμεύεται στην παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που:

  • είναι σύμφωνα/ες προς τις απαιτήσεις που θέτει ο πελάτης και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και έχουν ως καθοριστικές παραμέτρους:
    • τον χρόνο ολοκλήρωσης
    • τον προϋπολογισμό
    • τις προδιαγραφές κατασκευής/ εργασίας
  • οργανώνονται / εκτελούνται και παραδίδονται με τρόπο που να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ποιότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ώστε να διασφαλιστεί η καλή φήμη της επιχείρησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω η επιχείρηση έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:

1. Συνέπεια στην υλοποίηση της σύμβασης και στις συμφωνίες με τις οποίες δεσμεύεται.

2. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης των έργων (όταν αυτός εξαρτάται από την επιχείρηση).

3. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων υλοποίησης των έργων (υλικά, προσωπικό, μηχανήματα).

4. Ελαχιστοποίηση των μη-συμμορφώσεων.

5. Συνεχή εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας της επιχείρησης.

Έχουμε καθορίσει τις απαραίτητες διεργασίες για την διαχείριση της συμμόρφωσης των κατασκευών μας με τις απαιτήσεις των πελατών μας και της νομοθεσίας. Ως μέσο εφαρμογής και απόδειξης των καθορισμένων διαδικασιών έχουμε τεκμηριώσει και εφαρμόζουμε το Διεθές Πρότυπο για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας , το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008, για τα αντίστοιχα τμήματα.